Overige informatie.

Bericht van overlijden.
Op 4 juli 2017 is te Mortsel overleden Raymond Verdonck, geboren 12-4-1920 te
Borgerhout. Raymond is begraven op 10 juli 2017 in het familiegraf te Deurne.
Raymond was tientallen jaren een ijverig en nauwgezet genealogisch onderzoeker en
werkte samen in de Stichting genealogisch onderzoek Verdon(c)k.

Poorterseed d.d. 8-11-1776 gelijkenis met de vestigingsvergunning in 2017 ?

“Dat swert ghij. Datghij den lande van Hollandt / en die wetten selver vereenigt zullen blijven /  mitsgaders deser Stede / sult wesen gehouw ende getrouw Den Staten van Hollandt / ende den burgemeesteren dezer steden / sult gehoorsaam weesen: De rechten ende privilgien van’t gemeene lant / ende van deser stede / sult helpen houden ende stercken naer u vermogen ende beste wetenschap. Ende indien ghij vermeent dat op vermandt met woorden ofte met wercken met gedaen / onder wonde ofte / beraed- slaeghe werde dat tot naedeel soude moge strecken van de voors. Vereenigde landen ende namentlijck van den lande ofte stede van Hollandt of eenige der selven / ende bevonden oock van dese stede dat ghij t’selve terstont ende sonder vertreck der burgemeesteren deser stede te kunnen geven / ende voorts al doen ende laten sulle dat een goei ende getrouw poorter dezer stede behoort te doen en te laten”
Deze eed is overgenomen uit het Poortersboek van Leiden.

Aanverwante genealogische informatie.
Op de pagina van mijn website, zie https://verdonk.home.xs4all.nl/Stambomen.htm treft u een landkaartje aan. Onder dat kaartje, na nr. 12 staan 18 bestand namen opgesomd voorzien zijn van een link naar de betreffende genealogische informatie. De eerste vijf in rood gestelde zijn omvangrijke genealogieën. Dus mogelijk even geduld bij het opkomen van deze bestanden.

Advertenties

Vorderingen onderzoek

1.

Samengevoegde bestanden!
Op 10-4-2017, zie hieronder, is u bericht gedaan onder de titel: “Alle Verdon(c)ken met Zeeuwse wortels.”  Dit bericht leverde een prachtige reactie op waardoor in de omgeving van Sint-Denijs-Westrem twee afzonderlijke bestaande genealogische fragmenten konden worden toegevoegd aan het bestand met de naam Driewegen. De toegevoegde bestanden Zwijnaarden en Nazareth konden nagenoeg geheel worden samengevoegd met Driewegen. Hiermee is het bestand Driewegen toegenomen van 961 personen en 381 relaties naar 2136 personen en 831 relaties. Hartelijk dank Vlaamse vrienden. Lees meer via: https://verdonk.home.xs4all.nl/sb_driewegen.htm

Misverstand over naamgeving genealogieën Verdonck.
Bij de aanvang van onze onderzoeken kreeg een genealogie de naam van de oudste vindplaats. Gelukkig zijn een aantal van deze “eerste” namen achterhaald door ouder verkregen informatie.
Driewegen is daar een voorbeeld van. Immers Driewegen is voortgekomen uit Sint-Denijs-Westrem.
2

Honderden foto’s via een Power Point presentatie en YouTube filmpjes

48 pagina’s met 70 genealogieën Verdon(c)k, aangevuld met 50 kleine bestandjes, staan nu op de website.
Op een aantal pagina’s staan meerde bestanden.
Van de genoemde 48 pagina’s zijn bij 28 fotopagina’s toegevoegd.
Verdeeld over deze pagina’s 2118 dia’s in een Power Point presentaties.

Van de pagina’s waar nog geen fotopagina bijgemaakt is, staan er enkele foto’s op de hoofdpagina. Indien het aantal foto’s toeneemt maken we alsnog een fotopagina.

Ruim 150 foto’s wachten nog op bewerking voor Power Point
Los van bovenstaande opsomming staan er op afzonderlijke pagina’s nog
6  Power Point presentaties en 2 films.
Uitzonderlijk is het aantal foto’s van kunstwerken op de foto pagina van  Bergeijk:
– 33 bladzijden met 41 afbeeldingen;
– 24 bladzijden met 49 afbeeldingen en
– 32 bladzijden met 60 afbeeldingen.
Tevens drie afzonderlijke websites van drie kunstenaars.
Stand van zaken maart 2017.

3.

Alle Verdon(c)ken met Zeeuwse wortels.

Verdonk en Verdonck plus een enkele v.d. Donck/Donk in Zeeland.
Momenteel zijn alle gevonden mensen met deze naam ondergebracht in ZES bestanden. Totaal ruim 4500 personen en 2000 relaties,
1.
Assenede – Hoofdplaat Verdonck Oudste plaats van herkomst in 1720 te Assenede  482 personen en 215 relaties. Voor meer informatie zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_assenede.htm
2.
Baarland nu BaarWisk Verdonck en Verdonk Oudste plaats van herkomst ca. 1570 te Baarland. 818 personen en 329 relaties. Dit is een samenvoeging van de bestanden Baarland en Wissenkerke. Voor meer informatie zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_baarlandenWissekerke.htm
3.
Brouwershaven – Zeist Verdonck en Verdonk. Oudste plaats van herkomst ca. 1530 te Brouwershaven, eerste vermelding aldaar. 1590. 1139 personen en 493 relaties. Voor meer informatie zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_zeist.htm
4.
Driewegen Verdonck en Verdonk. Oudste plaats van herkomst Sint-Denijs-Westrem. Andere plaatsen dominant in deze genealogie Zwijnaarde, Nazareth en Gent met directe omgeving 2112 personen en 820 relaties. Voor meer informatie zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_driewegen.htm
5.
Heinkenszand. De oudste plaats van herkomst omstreeks 1683 is Melsele en omgeving in het Land Waas nabij de grens met Zeeuwsvlaanderen. 241 personen en 81 relaties. Voor meer informatie zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_melsele.htm
6.
Zeeland bestaat uit een map met informatie over personen die nog niet in een genealogisch verband konden worden geplaatst. 419 personen en 181 relaties een deel daarvan in 9 kleine genealogische fragmentjes samengebracht. Zie voor meer informatie. http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_zeeland.htm

Genetische genealogie (DNA)

In 2007 is door 6 naamgenoten deelgenomen aan een genetisch onderzoek dat werd uitgevoerd door de universiteit Leiden. Deze zes deelnemers behoren tot de genealogieën waarvan de kenmerken van de haplogroep zijn toegevoegd:
Gorkum R1b3; ‘s-Gravendeel R1b3; Reusel-Waddinxveen R1b3; Brouwershaven-Zeist R1b3;
Retie J2 en Stramproy G. Hier is het DNA onderzocht op 18 items (YSTRs). Van twee Vlaamse naamgenoten is ons bekend dat het DNA “breder” is onderzocht. Het betreft de
Genealogieën: Zele I2b M223 en Zuid-Oost-Vlaanderen R1b M343.
Voor meer informatie zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/DNA_Gen_Genealogie_1.htm

In 2016 volgden nog twee onderzoeken welke nog in uitvoering zijn bij de de universiteit Leuven. Aan deze onderzoeken is door 22 naamgenoten deelgenomen. Een onderzoek met de naam Benelux-project en één met de naam De Gen-iale Stamboom.
Details worden hier, samenvattend, binnenkort vermeld.

Levensverhalen.

1.
19 jaar en verdacht van doodslag

Adriaan Verdonk
was in 1711 als 19 jarige ingesloten in het verbeterhuis te Delft.   Mede gedetineerden waren  Jan vander Burgh en Jacobus Kloppert. Op 7 mei 1711 probeerden zij te ontsnappen. De hospes Ary van den Boogaart probeerde dat te verhinderen. Hij werd daarbij geholpen door zijn 22 jarige ongehuwde dochter
Johanna en Abraham Barth. Ary liep rake klappen op en kwam daardoor om 3-12-1711 om het leven.
Vincentius van der Velden koopman tot Middelburg werd als voogd in deze zaak betrokken evenals een naaste bloedverwant van Adriaan, Juff. Petronella, zijn nichte. Twee akten, gedateerd 27-5-1711 en 13 december 1711 kunt u  lezen op de pagina
Zeeland. http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_zeeland.htm#19%20jaar
Helaas weten wij niet wie Adriaan zijn ouders zijn. Ook van Petronella is ons niets naders bekend geworden.

2.
Door de ogen van een kind.

Dat is de titel van een boekje waarin het levens verhaal is beschreven van Adrianus Arnoldus Verdonk, roepnaam Bert, goudsmid, geboren  ’s-Hertogenbosch 17-1-1934 wedr. van Anna Maria Akkermans 1935-2009 en zijn zuster Adriana Jeanette Verdonk ook geboren in ‘s-Hertogenbosch 12-4-1938, roepnaam Jeanne, gehuwd met Johannes Tervoort.  Jeanne interviewde haar broer en beschreef zijn levensverhaal uit de tweede wereldoorlog . Zie foto op de pagina van de Bergeijk genealogie http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_Bergeijk.htm#Door waar zij in de Korte Waterstraat in Den Bosch staan. Dat is de straat waar het ouderlijk gezin tijdens de 2e wereldoorlog woonde. Op de Bergeijk pagina kunt u ook een samenvatting lezen van de Bosscheomroep.

3.
Twee jonkheden van Poperingen.

Eén van de twee is Hector Verdonck 1875-1949, geboren en overleden te Poperinge
Om kennis te nemen van een verslag zoals dat vermeld in “De Poperinghenaaar” van 1907 klikt u op de fotopagina van de Poperingen Genealogie Verdonck Zie daarvoor:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_Poperinge.htm.
Een deel uit het in 1907 opgetekende kranten bericht leest u hier onder.
Toen deze daar voorbij kwamen gingen de Steenakkernaars er naartoe en wilden ze hen alweer afranselen. Een gevecht ontstond en Hector Verdonck kreeg een geweldigen slag op de schouder met eene houw. Dehouck werd ook geslagen, maar de Fransen kregen dezen keer ook wel hun part. Men scheidde de kampers en de fransche dronkaards vertrokken. Verder sloegen zij nog eene kar aan stukken die zij op hunnen weg vonden en namen de ijzeren baren er van mede. Met de ijzers op de schouders trokken zij naar den Abeele en van daar huiswaarts.

4.
Een bijzonder vondst op het strand in Zandvoort.

De vinder, inwoner van Zandvoort, wist mij via het internet te vinden en verraste mij met de mededeling dat ze een aantal zeer persoonlijke documenten had gevonden in de nalatenschap van haar moeder. De veronderstelling was dat zij die als frequent strandwandelaar had gevonden. Al snel bleek mij dat de documenten toebehoorden aan mensen die deel uitmaakte van de Stamboom Brouwershaven-Zeist. Een zoon van dat echtpaar was snel gevonden. Aan hem zijn de documenten overhandigd. Het betrof onder meer een bewijs van Nederlanderschap, gedateerd 20-8-1923 met foto, van Jan Carl Verdonk geboren Zeist 26-6-1905. Tevens zijn rijbewijs en het Paspoort van zijn vrouw. Beide documenten met foto. 7 afbeeldingen van deze documenten staan in een Power Point presentatie op de fotopagina van deze genealogie. Zie:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_BrouwerhZeist.htm

5.
Thuur Verdonck een bakker uit Hoofdplaat

Geboren in 1925 te Hoofdplaat en aldaar getrouwd in 1955. Tijdens de 2e wereldoorlog ondergedoken om aan een tewerkstelling in Duitsland te ontkomen en bijna aansluitend ingescheept voor de vervulling van zijn dienstplicht in het toenmalige Nederlands Indië. U lees zijn levensverhaal op twee pagina’s op de fotopagina van de genealogie Assenede – Hoofdplaats door  te klikken op
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_Assenede%20Hoofdplaats.htm

6.
Als het echt stil wordt, komt de vraag: wil ik dit wel?

Kloosterzusters zijn in onze maatschappij wellicht het meest vertrouwd met stilte en rust, en het verst verwijderd van de dagelijkse stress. Toch nuanceert de jonge zuster Maya Verdonck (35) dat beeld. ‘Ik werk fulltime en tijdens de vijfdaagse stilteretraite kwam ik mezelf flink tegen.’
Lees het hele interview met deze in Roeselare geboren Non die woont in het klooster te Hasselt door hier te klikken op: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_gent.htm#Wetteren

7.
Stiller kan de dood niet zijn.

Leopoldus Verdonck geboren 16-10-1900 te Antwerpen en overleden te Merksplas op 26-11-1957. Een merkwaardig levensverhaal over het leven van Leopoldus vermeld op de fotopagina van de Genealogie Broechem.
Op dezelfde fotopagina in een Power Point presentatie zijn afbeeldingen opgenomen van Benjamin Verdonck, beeldend kunstenaar en Theatermaker. Hij ontving in 2009 de Cultuurprijs voor podiumkunsten.
U kunt het verhaal lezen en de Power Point presentatie zie via de website:
http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_Broechem.htm#Het

8.
De geheimzinnige tekst.

Jan Verdonk 1931-2005 beschreef hoe hij omging met de bij hem vastgestelde ziekte van Kahler. Jan gaf zijn artikel de bovengestelde titel. Jan is bij velen van ons bekend als de muziekleraar en componist die op Verdonckiaden met zijn orkest optrad. Hij schreef en componeerde ook het Verdockenlied. Op de fotopagina van de Gorinchemse genealogie lees u hoe Jan, gesloopt door Kahler, naar de dood leefde. Klik hier om het lezen: http://verdonk.home.xs4all.nl/Foto_Gorinchem.htm#Levensverhaal

9.
Beeldend kunstenaar uit De Rijp

Het levensverhaal van Petrus Cornelus Paulus Maria Verdonk, roepnaam Pieter, geboren De Rijp 2-7-1953, overleden 19-10-2016. Piet was beeldend kunstenaar daar verteld hij over in een interview dat op film is opgenomen. Klik hier om de film te beluisteren en te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=BJfu6IU2x0k&feature=youtu.

10
Willem Parel Draaiorgels Amusement.

Meer dan 40 jaar was Jan Verdonck, 19-12-1921 – 9-6-1996 actief met het exploiteren van draaiorgels. Door zijn zoon Jack is het draaiorgel bedrijf voortgezet.
Op een website, b.v. met de “Willem Parel” kunt u naar draaiorgel muziek luisteren.
De link is: http://www.willempareldraaiorgel.com/index.html

11.
Gestraft met de dood door verbranding wegens hekserij.

Met haar hekserij bracht Jorijne Verdonck haar 14 jarig kind om het leven en verminkte ze haar man door poeder op zijn lichaem te strooien.
Het doodvonnis is gedateerd 26-10-1619. Daarin is ondermeer vermeld: “u Joryne Verdonck voornompt schuldich is over recht publyckelick te branden an een staecke zoo datter de doodt naervolght, ende u lichaem daernaer ghebrant zynde, ghehanghen te worden in een vorcke anderen ten exemple.
Genealogisch informatie. Joryne is een dochter van Jooris Verdonck geboren circa  1580 en overleden 29-10-1639 te Brugge, trouwde circa 1605 met Marcq le Pescheur. Uit dat huwelijk is Franskin le Pescheur omstreeks 1609 geboren en overleden vóór 1619. Helaas kon ze nog niet in een genealogie onder gebracht worden.

De volledige tekst van het vonnis, met bron vermeldingen, staat op de pagina Oostende van de website. Zie: http://verdonk.home.xs4all.nl/sb_oostende.htm